Praha (e)
Praha - Karlovy Vary - Praha


Czech Republic

2010
25-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 263 km
   Andreas Schillinger
2009
19-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha)
   Danilo Hondo
2008
13-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha)
   Eric Baumann
2007
15-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Stanislav Kozubek
2006
17-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha)
   Matija Kvasina
1974
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha)
   Vlastimil Moravec
1971
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha)
   Jiří Háva
1955
11-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1954
29-08 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1953
30-08 Road - Race Praha (Pardubicky Kraj) - Praha (Pardubicky Kraj) 262 km
   Jan Kubr
1952
31-08 Road - Race Praha (Pardubicky Kraj) - Praha (Pardubicky Kraj) 262 km
   Karel Nesl
1951
02-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1950
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1949
05-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1948
18-09 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1947
12-08 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1946
11-08 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 262 km
   Jan Veselý
1926
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 261,2 km
   Karel Červenka
1925
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 261,2 km
   Karel Červenka
1923
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 260 km
   Karel Červenka
1922
00-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 261,2 km
   Bohumil Rameš
1921
21-00 Road - Race Pragha (Hlavni Mesto Praha) - Pragha (Hlavni Mesto Praha) 263 km
   Josef Proda