Ben Tre TV-Cup


Viet Nam

2017
08-01 1º stage Phan Rang - Phan Rang 50 km
   Thanh Tung Huynh
09-01 2º stage Phan Rang - Phan Thiet 150 km
   Nguyet Minh Le
10-01 3º stage Phan Thiet - Dong Nai 161 km
   Tuan Vu Nguyen
11-01 4º stage Dong Nai - Ben Tre 113 km
   Huynh Ki Nguyen
12-01 5º stage Dong Xoai - Dong Xoai 35 km
   Thanh Tam Nguyen
13-01 6º stage Dong Xoai - Dau Tieng 155 km
   Duc Tam Trinh
14-01 7º stage Dau Tieng - Ben Tre 160 km
   Dac Thoi Nguyen
15-01 8º stage Ben Tre - Ben Tre 130 km
   Minh Luan Nguyen
16-01 9º stage Ben Tre - Ben Tre 92 km
   Thanh Tuan Nguyen
General Classification Ben Tre - Ben Tre
   Nguyet Minh Le
2016
11-01 1º stage Ben Tre - Lap Vo 127 km
   Hoang Giang Nguyen
12-01 2º stage Long Xuyen - Rach Gia 128 km
   Van Duan Le
13-01 3º stage Rach Gia - Ca Ma 130 km
   Van Duan Le
14-01 4º stage Ca Ma - Can Tho 180 km
   Anh Khoa Nguyen
15-01 5º stage Can Tho - Ben Tre 140 km
   Phat Dat Pham
General Classification Ben Tre - Ben Tre
   Van Duan Le
2015
12-01 1º stage Ben Tre - Ben Tre 102 km
   Thanh Tam Ha
13-01 2º stage Ben Tre - Ben Tre 36 km
   Van Quyen Tran
14-01 3º stage Ben Tre - Cao Lang 107 km
   Van Quyen Tran
15-01 4º stage Long Xuyen - Ha Tien (An Giang) 147 km
   Van Quyen Tran
16-01 5º stage Ha Tien (An Giang) - Thot Not 122 km
   Van Quyen Tran
General Classification Ben Tre - Ben Tre
   Thanh Tam Ha
2014
08-01 2º stage Can Tho - Bac Lieu 112 km
   Van Duan Le
11-01 5º stage Ben Tre - Ben Tre 152 km
   Van Quyen Tran
General Classification Ben Tre - Ben Tre
   Nguyen Hung Mai
2013
07-01 1º stage Ben Tre - Can Tho 130 km
   Van Duan Le
General Classification Ben Tre - Ben Tre
   Van Duan Le